^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vodič za buduće studente

VODIČ
KROZ AKREDITOVANE STUDIJSKE PROGRAME NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI

 

Vodič kroz akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji
(pdf dokumenat)

Ova elektronska publikacija sadrži informacije o visokoškolskim ustanovama i njihovim studijskim programima, koji su akreditovani zaključno sa sednicom KAPK-a koja je održana 3. februara 2022. godine, čime su obuhvaćeni rezultati akreditacije u periodu 2007-2022. godine.

Period važenja akreditacije iznosi 7 godina.

Publikacija je pre svega namenjena budućim studentima, koji u školskoj 2022/2013. treba da se opredele za studijski program i visokoškolsku ustanovu koju će upisati.

 

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, studentima se preporučuje upis na akreditovane studijske programe i zato su u publikaciju uključeni samo podaci o programima akreditovanim do datuma njenog objavljivanja. Informacija o svim ustanovama i studijskim programima koji se nalaze u postupku akreditacije može se naći na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) Sve akreditacione odluke koje komisija naknadno donese biće dostupne na sajtu, tako da će budući studenti pre upisa moći da provere da li je neki od studijskih programa koji ih interesuje a nije obuhvaćen publikacijom naknadno akreditovan. 

MAPA STUDIRANJA

Visoko obrazovanje može biti akademsko i strukovno. Cilj strukovnih studija jeste sticanje znanja i veština koje se primenjuju u praksi, dok akademske studije, osim za praktičan rad, osposobljavaju studente i da doprinesu naučnom i tehnološkom razvoju.
Akademsko obrazovanje se može steći na univerzitetu (koji se sastoji iz više fakulteta ili umetničkih akademija), dok se strukovno obrazovanje stiče na visokoj školi strukovnih studija.
Obe vrste visokog obrazovanja odvijaju se u pet oblasti:

 • prirodno-matematičke nauke,
 • društveno-humanističke nauke,
 • medicinske nauke,
 • tehničko-tehnološke nauke,
 • umetnost

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća. Strukovni studijski program osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

*ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) predstavlja numeričku vrednost kojom se vrednuje angažovanje studenta neophodno za savladavanje predmeta u celini, svih predmeta u semestru, akademske godine i celokupnog studiranja. ESPB se dobijaju za ukupno angažovanje studenta koje se odnose na aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, seminari, kolokvijumi, ispiti, diplomski rad), terensku praksu, profesionalnu praksu i samostalni rad. Svaki predmet u okviru studijskog programa nosi odgovarajući broj ESPB bodova,  čijim se zbirom označava ukupan obim studija. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom angažovanju studenta u toku jedne godine.

Akademske studije organizuju se i izvode kao:

 1. osnovne akademske studije, koje traju tri do četiri godine, i čijim se završetkom stiče od 180 do 240 ESPB bodova. Student koji završi osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova, stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti. Student koji završi osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova, stiče stručni naziv „diplomirani“ sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
 2. diplomske akademske studije, koje traju jednu do dve godine, i čijim se završetkom stiče od 60 do 120 ESPB bodova (ukupno 300 ESPB). Druga godina diplomskih akademskih studija pripadaju zapravo master akademskim studijama. Student koji završi diplomske akademske studije stiče akademski naziv „master“ sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
 3. specijalističke akademske studije, koje traju najmanje godinu dana, i čijim se završetkom stiče najmanje 60 ESPB bodova (ukupno 360 ESPB). Student koji završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv „specijalista“ sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
 4. doktorske akademske studije, koje traju najmanje tri godine, i čijim se završetkom stiče najmanje 180 ESPB bodova ukupno 480 ESPB). Student koji završi doktorske akademske studije trećeg stepena stiče naučni naziv „doktor nauka“ sa naznakom oblasti.

 

Akademski studijski programi iz medicinskih nauka organizuju se integrisano u okviru osnovnih i diplomskih akademskih studija, tako da se njihovim završetkom stiče 360 ESPB bodova. Student koji završi integrisane osnovne i master akademske studije iz medicinskih nauka stiče akademski naziv „doktor medicine“, „doktor stomatologije“; i sl.
 
Strukovne studije organizuju se i izvode kao:

 1. osnovne strukovne studije, koje traju tri godine, i čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova. Student koji završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.
 2. specijalističke strukovne studije, koje traju najmanje godinu dana, i čijim se završetkom stiče najmanje 60 ESPB bodova. Student koji završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv „specijalista“ sa naznakom zvanja prvog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.
 3. master strukovne studije koje traju dve godine, i čijim se završetkom stiče najmanje 120 ESPB bodova. Student koji završi master strukovne studije stiče stručni naziv „master“ sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Koje ustanove mogu da obavljaju delatnost visokog obrazovanja i koja je razlika među njima?

Postoji pet vrsta ustanova koje mogu da obavljaju delatnost visokog obrazovanja, a to su:

• Univerzitet – Univerzitet je samostalna visokoškolska ustanova i da bi postojao mora da ima studije iz najmanje tri polja (prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih, medicinskih, tehničko-tehnoloških nauke ili umetnosti). Univerizitet može ostvarivati sve vrste i sve nivoe studija. U okviru univerziteta može postojati više fakulteta i instituta.
• Fakultet – Fakultet je visokoškolska ustanova u sastavu univerziteta. Fakultet može ostvarivati akademske i strukovne studije svih nivoa.
• Visoka škola – Visoka škola je samostalna visokoškolska ustanova koja može ostvarivati osnovne akademske, specijalističke i master akademske studije iz jedne ili više oblasti, na prvom i drugom nivou studija.
• Akademija strukovnih studija – Akademija strukovnih studija može ostvarivati osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije. Visokoškolska ustanova ima status akademije strukovnih studija ako ostvaruje najmanje pet akreditovanih studijskih programa strukovnih studija iz najmanje tri polјa.
• Visoka škola strukovnih studija – je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne, specijalističke strukovne studije i master strukovne studije iz jedne ili više oblasti.

Koja je razlika između fakulteta i visoke škole?
Razlika je jedino u samostalnosti visoke škole (fakultet mora pripadati univerzitetu) i broju studijskih programa (fakultet mora imati tri, a za visoku školu je dovoljan jedan).

 

Korisni linkovi: