^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Opšta akta

Razvojni plan škole

Razvojni plan škole za period 2022 - 2027.
Razvojni plan škole za period 2017 - 2022.
Razvojni plan škole za period 2012 - 2017.

Školski program

Školski program 2022 - 2026.
- Dopuna Školskog programa 2022-2026.
Školski program 2014 - 2018.
1. Dopuna Školskog programa 2014 - 2018.
2. Dopuna Školskog programa 2014 - 2018.

Godišnji plan rada škole

Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2023/2024.g
- Aneks 1 GPR za školsku 2023/2024. g.
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2020/2021.g
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2019/2020.g
- Aneks 1 GPR za školsku 2019/2020. g.
- Aneks 2 GPR za školsku 2019/2020. g.
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2018/2019.g
- Aneks 1 GPR za školsku 2018/2019. g.
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2017/2018.g
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2016/2017.g
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2015/2016.g.
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2014/2015.g.

 

Opšta akta škole /Akta koja donosi škola/

  Naziv dokumenta Datum donošenja
Statut škole 22.12.2023.
Poslovnik o radu Školskog odbora  26.02.2024.
Poslovnik o radu Saveta roditelja 20.02.2024.
Poslovnik o radu Nastavničkog veća 26.03.2024.
Poslovnik o radu Pedagoškog kolegijuma 20.04.2018.
Poslovnik o radu Odeljenjskih veća  16.12.2013.
Poslovnik o radu Đačkog parlamenta 18.10.2023.
Pravilnik o izboru učenika generacije  27.03.2018.
Pravilnik o kućnom redu 29.03.2018.
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika  23.12.2013.
Pravilnik o vaspitno disciplinskoj odgovornosti učenika 23.02.2024.
Pravilnik o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu 30.03.2011.
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona  31.08.2015.
Pravilnik o nabavkama na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama 09.04.2024.
Pravila zaštite od požara  20.04.2011.
Pravilnik o ispitima  12.09.2019.
Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja  31.08.2015.
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti 27.11.2019.
Pravilnik o poklonima 25.12.2015. 
Pravilnik o video nadzoru u Tehničkoj školi 13.09.2016.
Pravilnik o službenim putovanjima 27.03.2018.
Pravilnik o evidentiranju i praćenju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada učenika
i izveštavanja o njegovim efektima 
27.01.2020.
  Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, nabavki na koje se zakon ne
primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga
10.12.2020. 

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
Pregled sistematizovanih radnih mesta za školsku 2023/24. godinu
Izmene i dopune pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

30.08.2022.
15.09.2023.
21.12.2023.

Pravilnik o sprovođenju blok nastave - obuke vožnje i organizovanju i sprovođenju
vozačkog ispita za učenike u Tehničkoj školi

14.12.2022.

Pravilnik o upotrebi mobilnih telefona u Tehničkoj školi u Zaječaru

11.08.2023.
 

 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.